Brottsstatistik

Brottsförebyggande rådet publicerar regelbundet statistik över anmälda brott på sin hemsida. Statistiken finns på årsbasis och presenteras regelbundet även månadsvis.

När man läser statistiken finns det flera saker att ta hänsyn till. Flera brott har ett högt ett mörkertal. T ex sexualbrott och våld i nära relation.
Å andra sida kan anmälningsbenägenheten av vissa brott öka på grund av samhällsdebatten.
Brott där försäkringsbolag utbetalar ersättning, har en hög anmälningsbenägenhet. T ex bostadsinbrott och bilstölder.
Lagstiftning kan ändras under åren, som gör att ett brott kan ändra rubricering. Bland annat gäller det vissa sexualbrott, där lagstiftningen har skärpts ett antal gånger. Detta kan påverka utfallet om man jämför anmälda brott under ett flertal år.
Vissa brottskategorier är nya och det går därför inte att jämföra utfallet under ett flera år.
Vissa brott räknas som upptäcktsbrott och antalet anmälningar varierar beroende på polisiära insatser. T ex narkotikabrott och trafikbrott.
En rekommendation är därför att tolka anmälningsstatistiken med en viss försiktighet.
Ur ett kriminologiskt perspektiv bör man också analysera utvecklingen av anmälda brott under en längre tid för att kunna utläsa trender i brottsutvecklingen.

Anmälningsstatistiken är en vägledning. En kombination av anmälningsstatistiken och trygghetsmätningar, där respondenterna bland annat får självdeklarera sin utsatthet, kan ge en mer rättvisande bild av situationen i vårt samhälle.

Här kan du söka  brottsanmälningsstatistiken årsvis eller för en längre period. Statistik kan sökas ner på stadsdelsområde.
Statistik månadsvis publiceras på brottsförebyggande rådets hemsida där du också hittar nyheter och publikationer inom rådets ansvarsområden.