Om Söderandan

Söderandan - lokala brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde bildades i april 2003 och har sedan dess utvecklat en gedigen verksamhet för att nå visionen ett Renare, Grönare och Tryggare stadsdelsområde.

Förutom kontinuerliga möten i de geografiska eller ämnesrelaterade arbetsgrupperna finns ett flertal tillfälliga arbetsgrupper inom Söderandans ram. En tillfällig arbetsgrupp uppstår ofta för att ett problem/utmaning initieras från ”gräsrötterna”. Ett behov uttrycks till exempel från våra medborgare, företagare eller besökare. Målet är att arbetsgruppen genom sitt arbete ska förändra en situation så att gruppen kan läggas ner.

Det konkreta arbetet i Söderandan
Söderandans samordnare analyserar behovet/situationen och kan genom Söderandans nätverk snabbt sammankalla ett möte med de aktörer som kan påverka situationen i positiv riktning.
Under första mötet görs en problemanalys av de närvarande aktörerna. När, var, hur och vem? Utifrån denna problembild berättar varje enskild aktör vad den kan bidra med på kort och lång sikt för att lösa situationen. Därefter berättar varje aktör vad den förväntar sig av de övriga aktörerna i gruppen. På detta sätt skapas en lista över kortsiktiga och långsiktiga mål samt en målbild av ett realistiskt önskvärt läge.

Till nästkommande möte, ca 1-3 veckor efter första mötet har aktörerna sett över möjligheten att uppfylla målen. Finns det mål som t ex av praktiska eller ekonomiska skäl inte är realistiska? Listan över aktuella mål revideras och uppdateras. Därefter bokas regelbundna möten in för återkoppling och uppdatering. Mötena fortsätter tills aktörerna i gruppen känner att gruppens arbete har uppnått önskvärt läge. Gruppens arbete avslutas med en utvärdering.
Mellan mötena dokumenterar Söderandans trygghetssamordnare processen, kommunicerar eventuella framgångar som inte bör vänta tills nästkommande möte, följer i övrigt upp aktörernas åtaganden och arbetar med eventuella egna åtaganden.

Söderandan en länk för samarbete
Genom Söderandans funktion som en sammanhållande länk mellan t ex fackförvaltningar, föreningar, fastighetsägare, myndigheter, företagare och avdelningar inom stadsdelsförvaltningen, kan ett prestigelöst samarbete ske för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom Södermalms stadsdelsområde.

Söderandans övriga erbjudanden
I övrigt erbjuder Söderandan trygghetsvandringar/trygghetsinventeringar, föreläsningar för tonårsföräldrar, frukostmöten för medlemmar, råd och stöd till medborgare och företag gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, informationer för olika målgrupper. Söderandan ingår även i arbetsgrupper kring socialt preventivt arbete.

När behov finns anordnas kvartersmöten eller dialogmöten i samverkan med till exempel lokalpolisen för att möta medborgare eller företagare.

Övrig samverkan
Söderandan samverkar även nära med lokalt förankrade föreningar, som Tryggt & Snyggt i Hammarby Sjöstad och Hållbart & Lustfyllt Gamla stan, kring brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.