Arbetsgrupper och mål

Målet för Söderandan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och säkerheten för invånare, företagare och besökare i Södermalms stadsdelsområde. Detta gör Söderandan bland annat genom en nära samverkan i olika grupper. Under aktiviteter kan du läsa mer om denna samverkan. Vår strävan är ett renare, grönare och tryggare stadsdelsområde.

Arbetsgrupper och mål

Söderandan har en styrgrupp och en samverkansgrupp och ett antal kontinuerliga grupper som är områdesrelaterade eller ämnesorienterade samt ett antal projektgrupper. Vid behov startar även tillfälliga samverkansgrupper.

Arbetet
Söderandans arbete utgår från bland annat från Stockholms stads Trygghets- och säkerhetsprogram, den lokala samverkansöverenskommelsen med lokalpolisen Södermalm, regelbundet framtagen brottsstatistik för lokalpolisområdet, Stockholms stads skolenkät ”Stockholmsenkäten”,  aktuell trygghetsmätning från Stockholms stad samt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning på lokal nivå.

Kontinuerliga samverkansgrupper är: Mötesplats Södermalm, Ömma trafikanter, Hornstullsgruppen, Samverkan Söder och Trygg i Gamla stan.

I sitt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet samverkar Söderandan nära med föreningarna Tryggt & Snyggt i Hammarby Sjöstad och Hållbart & Lustfyllt i Gamla stan.

Kontinuerliga grupper

Söderandans styrgrupp
Som medlemmar i styrgruppen ingår representanter från lokalpolisen Södermalm, stadsdelsdirektören, cheferna för utbildningsförvaltningens grundskole- och gymnasieavdelning, avdelningscheferna för stadsmiljöavdelningen, avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen, metodutvecklare på utvecklingsenheten sociala avdelningen, preventionssamordnaren vid sociala avdelningen, chefen för preventionsgruppen,  representant från förvaltningens POSOM-grupp, representant från Storstockholms brandförsvar samt Söderandans två samordnare. Stadsdelsdirektören är ordförande i Söderandans styrgrupp. Styrgruppen följer upp pågående aktiviteter i Söderandan.

Samverkansgruppen

En övergripande grupp där representanter från Söderandans olika permanenta arbetsgrupper ingår. I gruppen deltar även, Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad, Stockholms moské ett antal större fastighetsägare, allmännyttiga som privata på Södermalm samt representanter från fastighetsägarföreningen Sjöstadsföreningen och företagsgruppen i Sjöstaden. Huvudsyftet är att representanter från Söderandans arbetsgrupper ska få en helhetssyn på Söderandans arbete samt att problem av övergripande art ska kunna behandlas.

Mötesplats Södermalm

Grupp som bland annat arbetar för att göra Björns trädgård, Medborgarplatsen och Fatbursparken till tryggare och trevligare områden för invånare, besökare och företagare. I gruppen ingår stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare,  fastighetskontoret, lokalpolisen, företag och andra aktörer i området.

Samverkan Söder

Samverkan Söder är ett nätverk som består av olika aktörer som arbetar med ungdomsfrågor. I gruppen ingår bland andra representanter från fritidsgårdar, samfund, lokalpolisen, fältassistenter och stadsdelsförvaltningens preventionssamordnare. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera ungdomsfrågor inom stadsdelsområdet.

Ömma trafikanter

Gruppen arbetar med fokus på cyklister och gångtrafikanters säkerhet. I gruppen ingår representanter från intresseorganisationer, lokalpolisen och trafikkontoret.

Hornstullsgruppen

Hornstullsgruppen arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i områdena kring Zinkensdamm och Hornstull. Deltagare är bland andra Högalids lokala BRÅ,  lokalpolisen, handelsplatsen Hornstull, Frälsningsarméns sociala center, bostadsrättsföreningarm MTR och SL.

Trygg i Gamla stan

Söderandan samverkar med företagarföreningar, Hållbart & Lustfyllt i Gamla stan, Stockholms guideförening  och andra intressenter i området samt lokalpolisen. Målsättningen är att skapa tryggt, säkert och trevligt område för invånare, besökare och företagare.

Projektgrupper

Hotellgruppen

Projektgruppen samlar ett antal hotell i stadsdelsområdet. Syftet är att genom samverkan arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande inom hotellnäringen i vårt område.

Ordningsvaktsgruppen

Gruppen samlar ett antal beställare av ordningsvakter inom området Medborgarplatsen, Götgatan, Skanstull. Syftet är att utbyta nulägesinformation och information om trender. Målet är också att man vid extraordinära händelser ska kunna bistå varandra även utanför sitt ordinarie LOV3-område.

Maria-gruppen

Söderandan deltar i en samverkansgrupp för närområdet kring Maria sjukhus. I gruppen ingår representanter från olika funktioner i sjukhuset, ordningsvakter, lokalpolisen och Söderandan. Gruppen sammankallas av MICASA.

Tillfälliga samverkansgrupper

Inom Söderandan finns ett antal tillfälliga samverkansgrupper. Det är tillfälliga grupper som uppstår i samband med att till exempel medborgare, polis eller näringsidkare signalerar en utmaning som behöver åtgärdas.
I samverkansgrupperna samlas de aktörer som kan vara med och arbeta för en lösning på utmaningen. Dessa kan till exempel vara fastighetsägare, företagare, fackförvaltningar, lokalpolis, frivilligorganisationer och samfund.